Bestuurder van een B.V. is volgens de rechtbank in privé aansprakelijk voor betaling van onbetaald gebleven facturen van een leverancier

Het uitgangspunt is dat een vennootschap aansprakelijk is voor alle uit een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
voortvloeiende verbintenissen. Wanneer een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis kan onder bijzondere omstandigheden, behalve de vennootschap zelf ook een bestuurder aansprakelijk zijn voor de schade. Die bestuurder moet dan persoonlijk een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Advocaat Sander Schouten licht een uitspraak toe van de rechtbank Amsterdam van 19 februari 2022 waarin aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van een bestuurder is vastgesteld.

Schending Beklamel-norm en bestuurdersaansprakelijkheid

Het antwoord op de vraag of een bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval. Dat zal zich kunnen voordoen (i) als de bestuurder bij het aangaan van de verbintenis wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden en/of (ii) als de bestuurder wist of heeft behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan ontstane schade. Er kunnen zich daarnaast ook andere omstandigheden voordoen op grond waarvan een bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. In de onderhavige zaak kan de bestuurder volgens de rechtbank een dergelijk verwijt worden gemaakt.

Winkel in Magna Plaza betaalt leverancier niet

In deze zaak betaalde een onderneming die in winkelcentrum Magna Plaza in Amsterdam een kledingwinkel exploiteerde vanaf januari 2014 de facturen van de belangrijkste leverancier niet meer. Deze leverancier was in 2013 een samenwerking aangegaan met deze kledingwinkel en een vennootschap genaamd CDK. CDK verhuurde via een dochteronderneming huurruimte aan de kledingwinkel. Toen de facturen van de leverancier niet meer werden betaald stelde zij vragen aan CDK. CDK ging beantwoording van deze vragen uit de weg en was niet transparant over de doorbelastingen, laat staan over de feitelijke voorrang van betaling van CDK/Velvet. Dit terwijl de winkel succesvol was en winst op de door de leverancier geleverde kleding werd gemaakt. 

Persoonlijk verwijt bestuurder en onrechtmatige daad

De aap kwam later uit de mouw. De opbrengsten van de kledingwinkel kwamen binnen bij een dochteronderneming van CDK genaamd Velvet. In plaats van dat Velvet die opbrengsten volledig doorstortte naar de kledingwinkel die haar facturen moest betalen, bleef een deel van die omzet op de rekening van Velvet staan. CDK en Velvet (zo bleek later) hadden allerlei kosten voor verbouwingen van de winkel doorbelast en betaalden eerst deze eigen vorderingen door middel van verrekeningen. Toen de kledingwinkel niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen stelde de leverancier CDK en Velvet aansprakelijk op grond van bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
. De leverancier vond immers dat CDK en Velvet met de opbrengsten van de kleding niet alleen hun eigen vorderingen hadden moeten voldoen maar ook (via de kledingwinkel) de facturen van de leverancier. De rechtbank stelde de leverancier in het gelijk. CDK viel als bestuurder een persoonlijk verwijt te maken en heeft daarmee onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
jegens de leverancier gehandeld.

De bestuurder van CDK is in privé ook aansprakelijk

Ook de bestuurder van CDK is volgens de rechtbank in persoon aansprakelijk. Volgens artikel 2:11 BW rust de aansprakelijkheid van een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
als bestuurder immers hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
» Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijk
op iedereen die tijdens het ontstaan van de aansprakelijkheid bestuurder van de betreffende rechtspersoon was. De bestuurder van CDK is dus ook in privé aansprakelijk voor betaling van de onbetaald gebleven facturen van de leverancier.

More in Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheid bestuurder door niet informeren van verhuurder over eigen aangifte faillissement?

De drempel voor het persoonlijk aansprakelijk stellen van een bestuurder van een vennootschap (zoals een B.V.) is hoog. Het uitgangspunt...

Close