1. AMS Advocaten N.V. (“AMS”) is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. AMS is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 53039734.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die AMS en aan haar verbonden advocaten in opdracht van derden verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten.
 3. Uitsluitend AMS zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die AMS voor haar cliënten uitvoert, ook als een bepaalde aan AMS verbonden advocaat een bepaalde opdracht uitvoert. Zowel de advocaat die direct of indirect aandelen in AMS houdt als de advocaat die in dienst van AMS is, handelt uitsluitend namens AMS. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de dienstverlening van AMS van toepassing.
 4. Iedere aansprakelijkheid van AMS en aan haar verbonden advocaten en medewerkers wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van AMS in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van AMS en aan haar verbonden advocaten en medewerkers komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van AMS plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van AMS en aan haar verbonden advocaten en medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 25.000, –.
 5. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens AMS en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval twaalf maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
 6. AMS is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. AMS en aan haar verbonden advocaten en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 7. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van AMS, vrijwaart de opdrachtgever AMS en aan haar verbonden advocaten en medewerkers voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.
 8. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van AMS berekend op basis van een door AMS vastgesteld uurtarief, vermenigvuldigd met BTW en een redelijke opslag voor kantoorkosten. AMS is gerechtigd haar uurtarieven en de opslag aan kantoorkosten periodiek aan te passen. Dit is ook bij lopende opdrachten met consumenten mogelijk, mits deze drie maanden voor de aanpassing met AMS gesloten zijn.
 9. AMS brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (zoals griffierechten, reis-, deurwaarders-, koeriers-, bezorg-, tolk- en vertaalkosten) bij de opdrachtgever in rekening.
 10. Indien AMS met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden betaald, is AMS gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie.
 11. AMS heeft de beschikking over een rekening ter aanhouding van derdengelden (de Derdengeldenrekening), die wordt aangehouden door Stichting Beheer Derdengelden AMS Advocaten (de Stichting). Deze voorwaarden worden ten aanzien van het beheer van derdengelden mede ten behoeve van de Stichting overeengekomen. Beheer van derdengelden geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever: AMS en de Stichting zijn in dat kader onder meer gerechtigd (1) eventuele negatieve rentes over de beheerde gelden, alsmede bank- en transactiekosten geheel voor rekening van de opdrachtgever en ten laste van de beheer derdengelden te brengen (2) om een beheersvergoeding in rekening te brengen op basis van de tussen de Stichting en AMS geldende overeenkomst, die in voorkomend geval op eerste verzoek wordt verstrekt alsmede (3) om derdengelden die ter beschikking staan van de opdrachtgever te verrekenen met een declaratie van AMS waarvan de betalingstermijn is verstreken, tenzij de declaratie binnen een redelijke termijn (maar in elk geval binnen de vervaltermijn) gemotiveerd is betwist. Noch AMS en aan haar verbonden advocaten en medewerkers, noch de Stichting zijn gehouden beheerde gelden rentedragend uit te zetten.
 12. AMS hanteert een betalingstermijn van veertien dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is AMS gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.
 13. Indien opdrachtgever nalaat binnen twee maanden na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast.
 14. Indien de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is AMS gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom.
 15. AMS is gerechtigd dossierstukken uitsluitend in de vorm van een digitale kopie c.q. scan te behouden en gescande dossierstukken te vernietigen. AMS is gerechtigd het dossier vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen. Indien de opdrachtgever een aan AMS afgegeven stuk in origineel wenst te behouden, dient deze dat bij de afgifte schriftelijk aan te geven. Het betreffende stuk dient onverwijld, maar uiterlijk drie maanden na het sluiten van het dossier te worden opgevraagd bij AMS.
 16. Op grond van de actuele wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens is beroepsmatig gebruik en verwerking van gegevens van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht(en) zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van deze gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met de opdrachtgever). De privacyverklaring van AMS is te raadplegen via: https://www.amsadvocaten.nl/privacy-policy/
 17. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en AMS is Nederlands recht van toepassing.
 18. Op alle tussen AMS als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is voorts de Kantoorklachtenregeling van AMS van toepassing. Deze Kantoorklachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden en is te raadplegen via: http://amsadvocaten.nl/algemene- voorwaarden/kwaliteitsbeheer-en-klachtenregeling/
 19. Leidt eventuele interne klachtbehandeling niet tot een oplossing, dan zullen alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van AMS, inclusief declaratiegeschillen worden beslecht aan de hand van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van AMS om zich tot de rechter te wenden indien de opdrachtgever een eventueel declaratiegeschil niet binnen veertien dagen na tot betaling te zijn aangemaand bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Indien de opdrachtgever een consument is, beslist de Geschillencommissie bij wege van bindend advies, tenzij de opdrachtgever die consument is zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door de advocaat tot de rechter wendt. Indien de opdrachtgever die consument is niet conform de bepalingen van voormeld Reglement het nog openstaande bedrag in depot stort bij de Geschillencommissie, zal arbitrage van toepassing zijn. Geschillen met zakelijke opdrachtgevers worden beslecht door arbitrage. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur wordt op verzoek toegezonden.
 20. De rechter te Amsterdam is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, behoudens wanneer de opdrachtgever die consument is zich hier binnen een maand nadat AMS zich op dit beding heeft beroepen tegen verzet.
 21. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend in geval van enig verschil met de tekst van de voorwaarden in een vreemde taal.

V. 006